'Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief'

Overzicht boek over de Tibetaanse visie op leven en sterven

Het boek van Sebo Ebbens: ‘Op de Golven van Geboorte en Dood; Goed Leven en Sterven vanuit Boeddhistische Perspectief’, beschrijft de Tibetaanse visie op leven en sterven. Het boek is uitgegeven in 2019 door Asoka. Het boek bestaat uit zowel theorie over leven en sterven als een groot aantal beoefeningen die als doel hebben de theorie levend en zichtbaar te maken. Het boek is geschreven voor de Nederlandse situatie.
Het boek is gerecenseerd voor de openbare bibliotheken door NB Biblion. Klik op 
recensie voor meer informatie. 
Hieronder is een uitgebreide toelichting op deel 1 en deel 2 van het boek te vinden. 

 • Over het boek of naar aanleiding van het boek worden regelmatig cursussen aangeboden over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Klik voor wat er op dit moment aan cursussen wordt aangeboden op open activiteiten.
 • Ook zijn op deze website een groot aantal aanvullingen op het boek over leven en sterven te vinden. Die aanvullingen zijn ontstaan vanuit het maatschappelijk debat (denk bijvoorbeeld aan het debat over euthanasie) en op basis van de vele discussies tijdens de verschillende cursussen. Op dit moment is er aanvullende informatie te vinden over een boeddhistische visie op: abortus; euthanasie; orgaandonatie; zelfdoding; en pijnmedicatie. Ook is er informatie beschikbaar over: wensen rond het levenseinde, en standaarden bij het begeleiden van een ernstig zieke of stervende. Klik op aanvullingen voor deze verschillende aanvullingen . 
 • Het is ook mogelijk zelf een cursus te organiseren over dit onderwerp, en de schrijver daarbij uit te nodigen. Klik op aanbod om te zien wat er mogelijk is.

Klik op contact, als er verdere vragen zijn.

Opzet deel 1 van het boek, de hoofdstukken 1 t/m 8

Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding in de 6 bardos. De bardos zijn de overgangen in ons bestaan zoals die in het Tibetaanse dodenboek te vinden zijn. Bardos worden omschreven als overgangssituaties of tussenfasen die tijdens ons leven en sterven plaats vinden. Er worden in de cyclus van leven en sterven zes (grotere) bardos onderscheiden (of in een andere indeling vier). Dit hoofdstuk verwijst ook naar overgangen in ons dagelijks leven. 

Hoofdstuk 2 gaat over de natuurlijke bardo van leven, ons huidige leven. Allereerst gaat het over hoe we ons leven betekenisvol kunnen maken. Daarnaast gaat het over hoe we ons tijdens dit leven kunnen voorbereiden op de bardos rond het sterven. Dat geeft ons leven meer kwaliteit als we beseffen dat het eindig is. We doen dat door tijdens ons leven aandacht te besteden aan in het bijzonder drie onderwerpen, namelijk mededogen, de tijdelijkheid van ons bestaan en de wet van karma. 

Hoofdstuk 3 gaat over de bardo van meditatie. Deze bardo maakt onderdeel uit van de natuurlijke bardo van ons leven. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe ons pad van meditatie in vier fasen vorm kan krijgen: beseffen dat we een geest hebben, het temmen van onze geest, vertrouwd raken met onze geest en vertrouwd raken met de essentie van onze geest. 

Hoofdstuk 4 gaat over de bardo van dromen en slapen. Deze bardo is een onderdeel van de natuurlijke bardo van leven. In deze bardo worden drie beoefeningen besproken: droomyoga, de training in illusoire vormen en slaapyoga. Alle drie de beoefeningen kunnen ons ondersteunen, zowel in ons leven als tijdens en na ons sterven, elk op eigen wijze. Droom- en slaapyoga vinden plaats in de nacht, de training in illusoire vormen overdag. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de pijnlijke bardo van sterven. Dat gaat over ons proces van sterven. Er wordt beschreven hoe in deze bardo ons lichaam uiteen valt en hoe onze geest aan het eind van deze bardo ons lichaam verlaat.  

Hoofdstuk 6 beschrijft wat ons na het sterven in de tussenfase, de heldere bardo van dharmata, te wachten staat. Deze bardo is een tussenfase tussen de pijnlijke bardo van sterven en de karmische bardo van worden. In deze bardo hebben we de mogelijkheid om ons vol te bevrijden van de cyclus van leven, sterven en een wedergeboorte, als we in staat zijn ons met het natuurlijke heldere gewaarzijn te verbinden.  

Hoofdstuk 7 beschrijft wat er gebeurt als we onze kans om ons te bevrijden van de cyclus van leven, sterven en een wedergeboorte in de heldere bardo van dharmata gemist hebben. We komen dan in de karmische bardo van worden. In deze bardo gaan we op zoek naar zo’n wedergeboorte. Wel is het ook daar nog mogelijk om ons alsnog te bevrijden van de genoemde cyclus. In deze bardo is dat wel een stuk lastiger.  

Hoofdstuk 8 beschrijft de zes basisverzen. Deze basisverzen komen uit het Tibetaanse dodenboek. De zes basisverzen beschrijven de kern van de zes bardos zoals die in de hoofdstukken 2 t/m 7 zijn beschreven. 

Opzet deel 2 van het boek, de beoefeningen 1 t/m 21

Deel 2 bestaat uit 21 beoefeningen waarvan we 19 beoefeningen/reflecties voor onszelf of samen met anderen kunnen doen. De beoefeningen 20 en 21 zijn overzichten. De verschillende beoefeningen en reflecties zijn ruim voorzien van instructies en voorbeelden.

 1. Deze reflectie helpt ons om gemotiveerd te raken meer van de bardos te willen weten. Dat geldt zowel wat betreft studie als wat betreft beoefeningen. De reflectie bestaat uit het alleen of samen reflecteren op 7 argumenten waarom het goed is om in de bardos thuis te raken.
 2. Deze reflectie helpt ons om ons sterven dichterbij te halen. Door dat te doen wordt het ons helderder waarom het urgent is een betekenisvol leven te leiden. 
 3. Deze reflectie gaat over de zes basisverzen van de zes bardos. Elke bardo wordt samengevat in een basisvers. Het reflecteren op die verzen heeft als doel om vertrouwd te raken met wat er in de verschillende bardos gebeurt. Deze reflectie kan ondersteund worden door studie. 
 4. Deze beoefening is gericht op het temmen van onze geest. Dat gebeurt door shamatha meditatie. We leren met deze meditatie om onze alle kanten uitspringende geest beter op de plek te houden. Dit is in alle bardos behulpzaam. 
 5. Deze beoefening bestaat uit het reflecteren op vier spreuken die de geest naar de dharma draaien (ook wel ‘de vier geestdraaiers’ genoemd). De reflectie heeft als doel om onze motivatie te vergroten om dieper in het boeddhisme te duiken..
 6. Deze beoefening helpt ons om vriendschap met onszelf te sluiten. Een belangrijk kenmerk van vriendschap is dat we erkennen hoe het met ons gaat en wat er om ons heen gebeurt. Vriendschap is  in alle bardos belangrijk. 
 7. Deze beoefening gaat het om het inzetten van de 10 deugdzame handelingen of in elk geval het vermijden van de 10 ondeugdzame handelingen. Als we dat doen creëren we minder gedoe bij onszelf en om ons heen. 
 8. Deze beoefening helpt ons om ons dagelijkse bestaan met meer mededogen te leiden. We doen dat door bij verschillende activiteiten die we ondernemen mededogen toe te voegen vooraf, tijdens en na die activiteit. 
 9. Deze beoefening is erop gericht om ons open te stellen voor het lijden en gedoe om ons heen (of van onszelf) en op basis van die ontmoeting ons mededogen te versterken. De beoefening heet tonglen en wordt gezien als één van de meest krachtigste beoefeningen die we in alle bardos kunnen gebruiken. 
 10. Deze beoefening gaat erover hoe we kunnen omgaan met de diverse vormen van lijden en/of gedoe die we in ons dagelijkse leven tegenkomen. In de beoefening komt aan de orde wat we onder lijden of gedoe kunnen verstaan, en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we er minder last van hebben 
 11. Deze beoefening gaat over vergeven. Soms hebben we nog een last van het verleden te dragen. Als we in staat om de ander te vergeven voor wat er toen gebeurd is, hoeven we die last niet meer te dragen en kunnen we meer ontspannen. Dat helpt ons tijdens de bardos. 
 12. Deze beoefening gaat over hoe we kunnen omgaan met kleinere en/of grotere overgangen die we in ons dagelijks leven voortdurend meemaken. Overgangen (of tussenfasen) zijn situaties waarin het verleden voorbij is en de toekomst nog niet is begonnen. 
 13. Deze beoefening beschrijft hoe ons lichaam vanaf het begin van ons sterven geleidelijk uiteenvalt en wat zich dan voordoet. Bij deze beoefening krijgen we daar een eerste indruk van. We beseffen dan beter wat er bij ons sterven zal gebeuren. 
 14. Deze beoefening gaat over essentiële phowa. Deze beoefening kunnen we voor onszelf doen tijdens ons leven en ons sterven. De beoefening is vooral bedoeld voor de laatste fase van het proces van ons sterven. In ons leven kunnen we dat oefenen. 
 15. Deze beoefening gaat over droomyoga, training in illusoire vormen en slaapyoga. We leren o.a. herkennen dat datgene wat we waarnemen projecties zijn van onze geest. Als we dat herkennen kunnen we onze projecties aanpassen. 
 16. Deze beoefening gaat in eerste instantie over hoe we ons kunnen verhouden tot iemand tijdens pijn, lijden of ongemak, en daarna hoe we met onszelf kunnen omgaan tijdens ons eigen pijn, lijden of ongemak. Deze beoefening is een essentiële beoefening in alle bardos, net als de beoefeningen 4 en 9.. 
 17. Deze beoefening bestaat uit een vijftal onderzoeken. De verschillende onderzoeken helpen ons om vertrouwd te raken met een belangrijk aspect van onze eigen geest, namelijk het gebrek aan een vaste identiteit. Als we erkennen dat onze geest geen vaste identiteit heeft en daarmee vertrouwd raken, helpt ons dat in alle bardos.
 18. Deze beoefening is de beoefening van Chenrezig. Deze beoefening is een yidam beoefening, die ons mededogen voor onszelf en anderen versterkt. Mededogen voor onszelf en anderen is in alle bardos belangrijk. 
 19. Deze beoefening gaat over Amitabha en Het Zuivere Land van Sukhavati. De beoefening van Amitabha helpt ons bij ons sterven omdat we ons met deze beoefening kunnen verbinden met Amitabha en het Zuivere Land. We zijn dan bevrijd.
 20. Deze tekst gaat over hoe we mensen kunnen begeleiden vooraf, tijdens en na hun overlijden. 
 21. Deze tekst gaat over het begeleiden van de achterblijvers bij het omgaan met verlies, inclusief rouwverwerking.

Vier van deze beoefeningen zijn ook in de andere twee boeken te vinden (zullen te vinden zijn). Dat zijn de beoefeningen 4, 6, 9 en 16. Dit zijn essentiële beoefeningen zowel ten behoeve van ons leven als ten behoeve van ons sterven.