Aanbod

Oriëntatiebijeenkomsten, verdieping, en individuele ondersteuning

Rond de boeken van Sebo Ebbens: ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’,  ‘Stralend in de wereld, de vijf Tibetaans boeddhistische wijsheden‘, en het in februari/maart 2022 te verschijnen boek ‘Vriendelijk en vol mededogen‘ worden diverse bijeenkomsten en cursussen aangeboden. Het hieronder genoemde aanbod staat open voor iedereen.
Klik op open activiteiten voor die activiteiten die binnenkort zullen plaats vinden of die al lopen.

Het is mogelijk om op basis van dit aanbod zelf een activiteit te organiseren. Het kan gaan van één middag of avond tot uitgebreide cursussen gedurende een aantal dagen of avonden. De cursussen kunnen ook via internet gegeven worden. Bij onderdeel 6 wordt iets gezegd over mogelijke kosten voor bijeenkomsten of cursussen.
Klik op contact voor eventuele vragen of mogelijke voorstellen door te spreken.

1. Oriëntatie bijeenkomsten

Allereerst zijn er over de verschillende onderwerpen oriëntatie bijeenkomsten. Meestal gaat het om één of twee middagen of avonden. Deze bijeenkomsten zijn te zien als een eerste algemene kennismaking met onderstaande onderwerpen, of apart, of in combinatie.

  • Beginselen van het (Tibetaans) boeddhisme. Dat kan bijvoorbeeld een cursus over ‘het levensrad’ betreffen;
  • Een inleiding in de Tibetaanse visie op leven en sterven;
  • Een inleiding in vriendelijk en meedogend;
  • Een inleiding in de vijf Tibetaanse stijlen/wijsheden.

Het kan daarbij gaan een algemene lezing of inleiding van ongeveer 1 of 2 uur, eventueel met korte beoefeningen, of een  wat langere inleiding van 2 dagdelen. 

2. De Tibetaanse visie op leven en sterven

Het is mogelijk om cursussen te organiseren over de Tibetaans boeddhistische visie op leven en sterven. Die cursussen gaan dieper in op de inhouden van het boek ‘Op de golven van geboorte en dood‘ van Sebo Ebbens over de zes bardos en de beoefeningen die daarbij horen. Bij een dergelijke cursus is het nodig dat boek aan te schaffen.
Om de belangrijkste onderdelen van de visie op leven en sterven en de inhouden van de website door te spreken zijn er 3-6 dagen nodig, of 6-12 dagdelen (op middagen, avonden, weekenden). Een dagdeel bestaat uit 1,5 tot 2,5 uur. Natuurlijk is het mogelijk om een selectie uit het grote aantal onderwerpen te maken. Ook kunnen extra onderwerpen worden toegevoegd. Denk aan discussies over euthanasie, zelfdoding, abortus, het formuleren van wensen rond het levenseinde, of (professionele) standaarden bij het ondersteunen van een ernstig zieke of stervende. Klik daarvoor op deze website op aanvullingen.

3. Vriendelijkheid en mededogen

Het is mogelijk om cursussen te organiseren over vriendelijkheid en mededogen. Die cursussen gaan dieper in op de inhouden van het boek over vriendelijkheid en mededogen. Bij een dergelijke cursus is het meestal nodig het boek ‘Vriendelijk en vol mededogen‘ van Sebo Ebbens aan te schaffen. Soms is het mogelijk om met deelteksten te werken.
Zowel tijdens ons leven, als tijdens en na ons sterven, blijken vriendelijkheid en mededogen belangrijk. De belangrijkste reden daarvoor is dat het meestal het beste voor ons is om te herkennen en te erkennen wat zich aan ons voordoet als we een goed leven willen leiden. Daarnaast kunnen we leren daar direct mee om te gaan. Dat is heel anders dan dat we ons er tegen verzetten. Het helpt ons daarbij zeer als we vriendelijk en meedogend zijn voor onszelf en anderen.
Het is mogelijk aan dit onderwerp een kleiner of groter aantal studiedagen te besteden. De belangrijkste inhouden kunnen in ongeveer 3 studiedagen of 6 aparte dagdelen (avonden?) aan bod komen. Maar het is ook mogelijk dat op regelmatige grondslag gedurende langere tijd te doen. Klik voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden op aanbod vriendelijk en meedogend.

4. Verdieping van de vijf Tibetaanse stijlen/wijsheden

Het is ook mogelijk om uitgebreid aandacht te besteden aan de vijf Tibetaans boeddhistische stijlen/wijsheden. Ook dit onderwerp kan ons helpen bij zowel een goed leven als goed sterven. De reden daarvoor is dat we door kennis van de vijf Tibetaanse wijsheden beter weten hoe we met datgene wat en degene die we onderweg tegenkomen, kunnen omgaan. De Tibetaans boeddhistische visie stelt dat ieder mens deze vijf stijlen/wijsheden bezit. Het doel is om die voor onszelf (met elk bijbehorende emoties) helder te krijgen, en die vorm te geven in het dagelijkse leven. Omdat ook anderen die vijf stijlen/wijsheden bezitten, kunnen we op basis van onze kennis en inzichten daarover, en op basis van onze vriendelijkheid verbinding met hen maken.
Het is mogelijk om aan dit onderwerp 2-5 dagen (4 tot 10 dagdelen als het middagen of avonden betreft) te besteden. het kan ook veel uitgebreider.

Er zijn verschillende manieren om de vijf wijsheden/stijlen in ons dagelijks te brengen. Dat kan via inleidingen, discussies en reflecties. Het kan ook via beoefeningen. Bij een cursus die wat meer tijd neemt, is het noodzakelijk het boek ‘Stralend in de wereld’ van Sebo Ebbens aan te schaffen.

Klik voor wat uitgebreidere informatie over het aanbod rond de vijf stijlen/wijsheden op aanbod vijf stijlen/wijsheden

 

5. Persoonlijke begeleiding

 Het is mogelijk om bij elk van bovengenoemde onderwerpen persoonlijke begeleiding te krijgen. Dat kan gaan om een enkel gesprek; het kan ook gaan om een langere periode, waarin specifieke onderwerpen rond leven en sterven, rond rouwverwerking, rond de vijf wijsheden, of rond vriendelijkheid en mededogen aan de orde kunnen komen. Kosten voor deze begeleiding worden mede bepaald door de persoonlijke situatie. Klik voor mogelijkheden van begeleiding bij rouwverwerking en verlies op aanbod van Anne-Marie Beelaerts van Emmichoven. Kies voor een iets algemenere begeleiding op aanbod van Sebo Ebbens.   
De begeleiding heeft altijd een boeddhistisch-gebaseerde of boeddhistisch-geïnspireerde insteek.

6. Kosten

Openbare cursussen worden vaak via Nalandabodhi Nederland aangeboden. Als dat het geval is, kost de deelname aan een dag (2 dagdelen) E 35,-. Studenten, 65+-ers en leden van Nalandabodhi Nederland krijgen daarbij nog een korting, evenals deelnemers die mensen aan meerdere dagen meedoen. Bij cursussen via internet of bij huiskamergroepen zijn de bedragen vaak lager omdat er in dat geval  geen huur betaald hoeft te worden (vaak E 10,-).
Het beleid bij Nalandabodhi Nederland is om prijzen bewust laag te houden om de cursussen voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Gebrek aan geld is daarbij nooit een probleem. Het is altijd mogelijk daar een oplossing voor te vinden.
Een cursus gaat zeker door als er 10 deelnemers zijn. Als er minder zijn, wordt er overlegd. 
Voor groepen die bovenstaande onderwerpen graag in de eigen kring willen bespreken (leesgroepen, studiegroepen, boeddhistische of spirituele organisaties, culturele centra, hospices, …) wordt de prijs in onderling overleg vastgesteld. Soms gaat het bijvoorbeeld over alleen reiskostenvergoedingen. De reden voor zoiets kan zijn is dat de mogelijke bijdragen van deelnemers belangrijk zijn voor de eigen organisatie. 

Contact

Klik op contact als er vragen of wensen zijn.